☎️ ESHOP székhelye Šaľa: +421 917 955 557 (H-P: 8:30-17:00) ✉️ E-mail: info@betalov.sk
A fegyverek és lőszerek megtekintéséhez kérjük,
jelentkezzen be.

Panaszkezelési szabályzat

Általános rendelkezések és meghatározások

A BETALOV, s.r.o. székhelye: Budova COV, Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, Cégjegyzékszám: 36554855, Adóazonosító: 2021749653, ÁFA azonosító: SK2021749653, bejegyezve a Trnava-i Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába. Sro szakasz ügyiratszám: 16363/T (a továbbiakban: "BETALOV"), a 18. § bek. törvény 1. -a. A fogyasztóvédelemről szóló 250/2007. sz., jelen BETALOV, s.r.o. Panaszkezelés rendje (a továbbiakban: "panaszkezelés"), amely tájékoztatja a BETALOV, sro ügyfeleket a panasz feltételeiről és módjáról, ideértve a panasz benyújtásának helyét és a a garanciális javításokat.

A törvény előírásainak megfelelően készült ez a panaszkezelés. 250/2007. Sz. a fogyasztóvédelemről, módosítva (a továbbiakban: törvény), és olyan fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: áruk) vonatkozik, amelyekért a vevő jogai felelősek a garanciális időszakban elkövetett hibákért (továbbá csak „Panasz “).

Eladó az a személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során üzleti tevékenysége vagy hivatása körében jár el, illetve a nevében vagy helyében eljáró személy.

A vevő fogyasztó, azaz az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkavégzése vagy foglalkozása körében jár el. Ez egy olyan jogalany, amely szerződést kötött az eladóval az áruk megvásárlásáról.

A panasz a BETALOV, s.r.o. társaság működésében, a BETALOV, s.r.o. néven vásárolt termék vagy szolgáltatás hibáinak felelősségének alkalmazását jelenti. A Szlovák Köztársaság területén vagy a vállalat online áruházában található.

A panaszkezelés a panasztételi eljárás megszüntetését jelenti a javított termék átadásával, a termék cseréjével, a vételár visszatérítésével, a termék árának ésszerű kedvezményével, a teljesítés átvételének írásos kérelmével vagy annak indokolt elutasításával.

A vevő termékpanaszt nyújthat be az eladóhoz. Ha a garanciakártyán meg van határozva a gyártó által a javítás elvégzésére felhatalmazott személy (kijelölt személy), aki közelebb van az eladóhoz vagy a vevőhöz, a vevő a kijelölt személynél érvénybe létesítheti a javítás jogát.

Az eladó felel az áruk hibáiért, amelyek a vevő átvételekor jelentkeznek. Használt cikkek esetén nem vállal felelősséget azok használatából vagy elhasználódásából eredő hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében nem vállal felelősséget olyan hibáért, amelyért alacsonyabb áron alkudtak ki. Ha nem romlandó vagy használt cikkről van szó, úgy a jótállási idő alatt (garancia) az áru átvételét követően keletkező hibákért az eladó felel.

Jótállási feltételek

A jótállási idő 24 hónap, használt cikkekre pedig 12 hónap. A jótállási idő az áru vevő általi átvételének napjától kezdődik. A romlandó áruk hibáiért való felelősségi jogokat legkésőbb a termék megvásárlását követő napon kell gyakorolni, ellenkező esetben a jogok elévülnek. Az eladó a vevőnek kiállított visszaigazolt jótállási levélben vagy hirdetésben nyilatkozva 24 hónapot meghaladó szavatosságot vállalhat, a jótállás feltételeit és terjedelmét a jótállási levél határozza meg. A szolgáltatások (a cikk javítása vagy módosítása) jótállási ideje 3 hónap. A megrendelésre gyártott termékek jótállási ideje 24 hónap. Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításon használati időtartam van feltüntetve, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt. Fogyasztói státusszal nem rendelkező vásárló esetén a szavatossági idő 6 hónap.

A jótállás nem vonatkozik az áru vevő általi mechanikai sérülésére, az áru nem rendeltetésszerű használatára, ill. nem megfelelő körülmények, szakszerűtlen kezelés, az áru elhanyagolása, szakszerűtlen összeszerelés, az áru szakszerűtlen kezelése és használata, az áru nem megfelelő gondozása, szakszerűtlen beszerelés. Az ingyenes jótállási javításra való jogosultság megszűnik szakszerűtlen összeszerelés, az áru szakszerűtlen üzembe helyezése, az áru szakszerűtlen kezelése, vagy a jótállási időn belül az áruba nem meghatalmazott személy által végzett bármilyen szakszerűtlen beavatkozás esetén is.

Ugyanakkor az eladó fenntartja a jogot, hogy az ilyen árukért ne térítsen pénzt, és azt a jogot, hogy ne cserélje le más árura. Minden jótállási javítás ingyenes. A vevő köteles időben panaszt tenni a termékhiba miatt. Panasz benyújtásakor a vevő köteles benyújtani az igényelt terméket, és benyújtani a panaszhoz szükséges összes dokumentumot.

Az eladó vagy az általa megjelölt személy köteles az igényt benyújtó vevőt tájékoztatni a Polgári Törvénykönyv szerinti jogairól, és a vevő e jogainak gyakorlására vonatkozó döntése alapján az eladó köteles meghatározni az adatkezelés módját, a reklamációt haladéktalanul, összetett esetekben legkésőbb 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. A reklamáció feldolgozási határidejének lejárta után a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy a terméket új termékre cserélni.

A vevő a törvényben meghatározott minden esetben jogosult a szerződéstől elállni. Az elállás attól a pillanattól hatályos az Eladóval szemben, amikor a Vevő a szerződéstől való elállásáról szóló írásbeli nyilatkozatát átadja neki. A szerződéstől való elállás esetén a szerződés kezdettől fogva eláll, és a szerződő felek kötelesek visszaadni mindazt, amit az alapján biztosítottak.

A vevő kérésére az eladó köteles írásban garanciát vállalni (jótállási jegy). Ha a dolog jellege ezt lehetővé teszi, akkor a vásárlásról a jótállási jegy helyett elegendő egy adóbizonylatot kiállítani, amely tartalmazza a jogszabályban meghatározott összes követelményt.

A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló az árut az áru jótállási javítása miatt nem tudta használni.

Az áruk újra cseréje esetén a vevő megkapja a kicserélt árut tartalmazó okmányt. Bármely egyéb panaszt az eredeti szállítólevél és a panaszos dokumentum alapján tesznek. Áruk cseréje esetén a jótállási idő az új áruk átvételének napjától számítódik, de csak új áruk esetében.

A jótállási idő hatálya alá tartozó áruk hibáiért való felelősségi jogok elévülnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolták.

Panaszkezelés

Ha az árunak eltávolítható hibája van, a vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és szakszerűen eltávolíttatni. Az eladónak köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

A vevőnek azonban már nem szabad használnia azt a terméket, amelyen hibát talált. A vásárlás után fellépő hibák esetén azokat a hiba felfedezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a jótállási idő lejártáig fel kell jegyezni. A jótállási idő lejárta után a panasztétel joga lejár.

Az anyagra vagy felhasználásra jellemző kopás nem minősül hibának. Nem minősül hibának, ha az eladott dolog természetéből az következik, hogy élettartama rövidebb a szavatossági időnél, és a szokásos használat során a jótállási idő lejárta előtt teljesen elhasználódik.

A hiba kiküszöbölése helyett a vevő kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részére vonatkozik, akkor az alkatrész cseréjét, ha az eladónak nem áll aránytalan költsége az áru ára miatt, ill. a hiba súlyossága miatt. Az eladó a hiba eltávolítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy hibátlanra, ha ez nem okoz komoly nehézséget a vevőnek. Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű, hibamentes termékként való használatát, a vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanilyen jogok illetik meg a vásárlót, ha a hibák eltávolíthatók, de ha a hiba javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt a vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevőnek joga van ésszerű kedvezményre a termék árából.

A kellékszavatossági joga azt az eladót illeti meg, akitől a terméket vásárolta, megfelelően kitöltött írásbeli panasszal a hibás áruval együtt és a jótállási levéllel, vagy a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, az eladó címére történő eljuttatásával vagy személyes átadásával. székhelyén. Az eladó nem köteles átvenni a küldeményt a vevőtől, ha annak átvétele fizetéshez (utánvéthez) kötött.

Abban az esetben, ha a vevő él a jogával, és megköveteli az áru hibájának javítással történő elhárítását, és a jótállási jegyben az áru jótállásis javítására az eladótól eltérő szervezetet jelöltek meg, akinek a telephelye az eladóval azonos helyen, vagy a vevőhöz közelebbi helyen a vevő a jótállási jegyben megjelölt személynél gyakorolja a jótállási javítási jogát.

Abban az esetben, ha a jótállasi javítást az eladón kívül más szervezetnél nem lehet érvényesíteni, az eladó biztosítja a jótállasi javítást. Az eladó a panasz beérkezésének napján kiállítja a vevőnek az áru panaszának átvételét igazoló okmányt, amelyben pontosan feltünteti az áru hibáit a 18. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban. Az eladó a panasz feldolgozását követően e-mailben tájékoztatja a vevőt, és egyidejűleg e-mailben vagy ajánlott levélben kézbesíti a vevőnek a panasz feldolgozásáról szóló írásos dokumentumot (panaszjegyzőkönyvet), legkésőbb a keresettől számított 30 napon belül.

Ha a vevő a vásárlástól számított első 12 hónapban panaszt tett a termékkel kapcsolatban, az eladó a panaszt elutasítással csak szakmai megítélés alapján tudja kezelni; a szakmai értékelés eredményétől függetlenül nem kötelezi a vásárlót a szakmai értékelés költségeinek vagy a szakmai értékeléssel kapcsolatos egyéb költségek megfizetésére. Az eladó köteles a panasz elutasítását igazoló szakértői értékelés másolatát a vevőnek legkésőbb a panasz kezelésének napjától számított 14 napon belül átadni.

Ha a vevő a vásárlástól számított 12 hónap elteltével reklamált a termékkel kapcsolatban, és az eladó azt elutasította, az eladó a panaszkezelési dokumentumban megjelöli, hogy a vevő a terméket kinek küldheti el szakértői értékelésre. Ha a szakértői vélemény a vevőnek kedvez, újra érvényesítheti a keresetet; az eladó nem utasíthatja vissza az újra érvényesített követelést. A szakértői értékelés költségei, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb költségek az eladót terhelik. Az eladó köteles a fogyasztónak a panasz újbóli benyújtásától számított 14 napon belül megtéríteni a szakértői értékeléssel kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint minden egyéb kapcsolódó költséget. A jótállási idő nem jár le, amíg a szakértői értékelést végzik.

Az eladó a panasz benyújtásakor köteles visszaigazolást adni a vevőnek. Ha a panaszt e-mailben nyújtják be, az eladó köteles a panasz megerősítését haladéktalanul eljuttatni a vevőhöz; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal átadni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz igazolásával együtt kell átadni; A követelés megerősítését nem kell benyújtani, ha a vevőnek lehetősége van a követelés más módon történő igazolására.

Az eladó köteles a panaszt kezelni és a panasztételi eljárást az alábbi módok egyikével megszüntetni:

 1. javított áru átadásával
 2. árucserével
 3. az áru vételárának visszaküldésével
 4. az áru árából ésszerű árengedmény megfizetésével
 5. a panaszbenyújtás ellenkezésének magyarázatával

A vevő jogosult a hibákért való felelősségből eredő jogok gyakorlásával kapcsolatban felmerülő szükséges költségek megtérítésére. Ez nem érinti az eladó kártérítési jogát jogosulatlan követelés esetén.

Az áru hibája miatt a vevőnek okozott kár megtérítését megfelelően kell bizonyítani.

Ha az ügyfél nem elégedett a panasz feldolgozásával, jogát bíróságon keresztül gyakorolhatja.

A jótállás nem vonatkozik a következő hibákra:

 • az áru mechanikai sérülése, amelyet a vásárló a termék átvétele után okozott
 • az árukat a gyártó utasításaival ellentétes módon használja
 • az árut olyan körülmények között használja, amelyek nem felelnek meg annak a környezetnek, amelyre az árut szánták
 • szakszerűtlen beavatkozás a használat során vagy az áruk gondozásának és karbantartásának elhanyagolása
 • túlzott terhelés, amely ütközik a Szlovák Köztársaságban érvényes termékdokumentációban, általános elvekben, műszaki szabványokban vagy biztonsági előírásokban meghatározott feltételekben
 • a termék vevő általi átvétele után történő szállításakor
 • víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy egyéb természeti hatás által
 • a gyártó, beszállító vagy eladó által használtaktól eltérő alkatrészek használata
 • az áruk javítása vagy módosítása olyan személyek által, akik nem jogosultak jótállási javítások elvégzésére,
 • az adott anyagra vagy felhasználásra jellemző kopás.

Ha a vevő a fent említett hibák miatt panaszt nyújtott be, a panasz megalapozottan elutasítható.

Záró rendelkezések

Az eladó alkalmazottai kötelesek betartani a hatályos jogszabályokat, valamint a munkáltató belső szabályzatait, amelyek megvalósítják és szabályozzák a panaszok befogadásának és feldolgozásának folyamatát.

Az eladó tevékenységei a felügyeleti szerv ellenőrzése és felügyelete alá tartoznak, nevezetesen: a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, a Nyitrai Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Felügyelősége, Staničná 9, 949 01 Nitra.

Ez a panaszkezelés rendje 2023. november 3-án válik érvényessé és hatályossá.